Vzor plné moci pro zastupování na shromáždění SVJ

Většina společenství vlastníků má povinnost uspořádat alespoň jednou ročně schůzi shromáždění společenství vlastníků jednotek (SVJ), kde sice není povinná účast, ale neúčastí si vlastník odpírá jedno ze základních práv, které jako člen SVJ má.

Neúčast na schůzi shromáždění také často komplikuje plány výboru na odsouhlasení zásadních rozhodnutí souvisejících například s investicemi či výkonem povinností vyplývajících ze zákona.

Novela občanského zákoníku z roku 2020 sice přinesla alternativní možnosti, jak hlasovat v případě, že shromáždění není usnášeníschopné, ale dá se předpokládat, že mnoho společenství vlastníků jednotek nebude mít tyto nové možnosti zaneseny ve stanovách.

Pokud tedy před schůzí shromáždění víte, že se nebudete moci zúčastnit, je v zájmu zajištění fungování SVJ vhodné poskytnout někomu z účastníků plnou moc, která mu umožní vykonat za vás vaše práva.

Níže najdete vzor plné moci pro zastupování na shromáždění SVJ a výkon práv vlastníka jednotky. Tuto plnou moc si můžete stáhnout a upravit podle svých potřeb.

Tip: Hlavně dejte pozor, ať nepopletete, kdo je zmocnitel (uděluje plnou moc) a kdo zmocněnec (přijímá zplnomocnění).

Poznámka: Občas se na schůzích řeší, že nelze jednomu člověku udělit několik plných mocí od více vlastníků. Tento argument není platný, protože neexistuje ustanovení zákona, které by zakazovalo nechat se zmocnit od několika zmocnitelů.